Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI GRIFOONIDE TÕUÜHING PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Grifoonide Tõuühing (Mittetulundusühing) on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid ning mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt. Eesti Grifoonide Tõuühing on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) liige.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “ Eesti Grifoonide Tõuühing” (inglise keeles Estonian Griffons Club) , ametlik lühend on EGTÜ;
1.3. EGTÜ asukohaks on Vasalemma vald, Harjumaa;
1.4. EGTÜ on tõuühing, mis suunab Brüsseli, Belgia ning väike brabandi grifooni tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi, koolitusi, võistlusi ja ülevaatusi ning osaleb nendel;
1.5. EGTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest; mittetulundusühingu põhikirjast, EKL normatiivaktidest, Federation Cynoligique Internatsionale (edaspidi FCI) poolt kehtestatud standarditest, ning teistest koeri puudutavatest eeskirjadest;
1.6. EGTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika;
1.7. EGTÜ omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras;
1.8. EGTÜ võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires;
1.9. EGTÜ on asutatud tähtajatult;
1.10. EGTÜ töökeeled on eesti keel keel.
2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. EGTÜ eesmärgid:
2.1.1 Eestis elavate Brüsseli grifooni, Belgia grifooni ja väike brabandi grifooni tõugu koerte kasvatajate ning omanike ja tõuhuviliste isikute ühendamine;
2.1.2. Propageerida ja aidata kaasa puhtatõuliste Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifooni pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis;
2.1.3.Välis- ja vabariigisiseste suhete loomine koerakasvatuse ning –aretuse valdkonnas.
2.2. Ülesanded :
2.2.1. Eestis elavate puhtatõuliste Brüsseli, Belgia ning väike brabandi grifoonide kohta arvestuse pidamine ja vajalike andmete kogumine;
2.2.2. Organiseerida ning korraldada Brüsseli, Belgia ning väike brabandi grifooni tõuga seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme, näitusi ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
2.2.3. Välja töötada EGTÜ liikmete eetikakoodeks;
2.2.4. Välja töötada Brüsseli, Belgia ning väike brabandi grifoonide aretusnõuded Eesti Vabariigis;
2.2.5. Luua ja hoida kontakte EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
2.2.6. Osutada abi tõupuhta grifooni soetamisel ja kasvatamisel;
2.2.7. Esindada oma liikmete huve Eesti Vabariigis ja välisriikides;
2.2.8. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine;
2.2.9. Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.
3. LIIKMESKOND
3.1. EGTÜ liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on
tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.
3.2. EGTÜ liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ning liikmete arvestust peab juhatus. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja avalduse alusel ning liikme- ja sisseastumismaksu tasumisel. Juhatus ei pea oma otsust põhjendama. Negatiivse otsuse korral tagastatakse sisseastumis- ja liikmemaks.
3.3 Sisseastumistasu on ühekordne kohustus EGTÜ-sse astumise korral.
3.4 Aastamaks on liikmetasu, mida tasutakse iga jooksva kalendriaasta eest alates aastast, mil isik soovib olla EGTÜ liige.
3.5. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele otsustab ja kinnitab ühingu üldkoosolek.
3.6. EGTÜ liikmetel on õigus:
3.6.1. võtta osa ühingu tegevusest ja osaleda kõigil üritustel;
3.6.2. osaleda hääleõiguslikena ühingu üldkoosolekute töös või delegeerida oma hääle lihtkirjaliku volikirjaga;
3.6.3. valida ja olla valitud ühingu juht-, kontroll- ja muudesse valitavatesse organitesse, esindada ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
3.6.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta
ja saada ühingu tegevusest informatsiooni;
3.6.5. ühingust välja astuda.
3.7. EGTÜ liikmed on kohustatud:
3.7.1. järgima ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, samuti EKL’i ja FCI poolt kehtestatud akte;
3.7.2. osa võtma korralistest ja erakorralistest üldkoosolekutest ning valitavatesse organitesse kuulumise korral osalema nende töös;
3.7.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
3.7.4. seisma EGTÜ eesmärkide ja põhimõtete eest;
3.7.5. teavitama ühingut oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt ühingule esitatud kontaktaadressile.
3.8. EGTÜ juhatus võib liikme ühingust välja arvata järgmistel juhtudel:
3.8.1. liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme kuu eest;
3.8.2. EGTÜ põhikirja, eetikakoodeksi või muude täitmiseks kohustuslike aktide või hea tava olulise rikkumise korral.
3.9. Põhikirja punkti 3.8.2 alusel ühingust väljaarvatud liikmel ei ole õigust väljaarvamisest viie aasta jooksul uuesti ühingusse astuda.
4. JUHTIMINE
4.1. EGTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.2. EGTÜ üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva e-kirja või lihtkirja teel.
4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. põhikirja muutmine;
4.4.2. ühingu eesmärgi muutmine;
4.4.3. juhatuse liikmete määramine;
4.4.4. muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;
4.4.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.4.6. eetikakoodeksi kehtestamine;
4.4.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab vähemalt üks neljandik EGTÜ liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse ühe kuu jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.6. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
4.7. Üldkoosoleku pädevuses on uue põhikirja vastuvõtmine, täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul esindatud EGTÜ liikmetest;
4.8. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.9. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.10. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku käesoleva põhikirja punktis
4.9 nimetatud asjaoludel, on taotlejal õigus kutsuda üldkoosolek kokku selleks juhatusele ettenähtud korras.
4.11. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik ühingu üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
5. ÜHINGU JUHATUS
5.1. EGTÜ juhatus on EGTÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EGTÜ-d selle igapäevases tegevuses;
5.2. EGTÜ juhatus on 3 kuni 7 liikmeline ja valitakse 4 (neljaks) aastaks.
5.3. EGTÜ juhatuse pädevuses on:
5.3.1. EGTÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;
5.3.2. EGTÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
5.3.3. tasuliste teenuste hinna määramine, kogumine ja laekumise jälgimine;
5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe, tõuomaste katsete ja koolituste ning muude ürituste korraldamine;
5.3.5. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
5.3.7. EGTÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
5.3.8. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
5.3.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.3.10. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
5.3.11. EGTÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
5.3.12. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
5.3.13. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
5.3.14. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega EGTÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Juhatuse liige võib oma kohustuste täitmise võimatuse korral panna oma kohustuste täitmise juhatusest väljajäänud enim hääli saanud juhatuse liikme kandidaadile, kui viimane annab  selleks oma kirjaliku nõusoleku.
5.5. Üldkoosolek võib juhatuse liikmeid igal ajal tagasi kutsuda.
5.6. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
5.7. EGTÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
5.7.1. juhatab juhatuse istungeid;
5.7.2. esindab EGTÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.7.3. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. EGTÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja või lihtkirja teel.
5.8. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada EGTÜ-d kõigis õigustoimingutes.
5.9. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse koosolekute otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning vormistatakse kirjalikult. Juhatus võib võtta otsuse vastu ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või e-kirja teel kõik juhatuse liikmed.
5.11. EGTÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
6. RAHALISED VAHENDID
6.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.2. EGTÜ vara tekib liikmete osamaksudest või muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.
7. ARUNADLUS JA REVIDEERIMINE
7.1. EGTÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta.
7.2. EGTÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;
7.3. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.
7.4. EGTÜ majandustegevust, selle vastavust EGTÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollivad revidendid. 1-3 revidenti valitakse 4 (neljaks) aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla EGTÜ juhatuse liige.
7.5. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.
8. MUUD TINGIMUSED
8.1. EGTÜ lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
8.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;
8.1.5. muudel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel.
8.2. EGTÜ võib alati lõpetada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on kõik üldkoosolekust osa võtnud või sellel esindatud liikmed.
8.3. Ühingu lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral jaotatakse ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada ettenähtud alustel, juhindutakse vara jaotamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest.
8.6. Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, kohaldatakse seaduses sätestatut