01.01.2021 jõustub uus Eesti Kennelliidu tõuraamatu määrus.

Tõuraamatumäärus (TRIM) on kohustuslik täitmiseks kõikidele FCI tõukoerte kasvatajatele.

Otselink määruse originaal dokumendile (allalaetav PDF)

Kokkuvõte muudatustest:

Uue määruse Punkt 2.1
Endine sõnastus:
2.1 Pesakonna registreerimiseks esitatakse dokumendid lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse lisast 5.
Uus sõnastus:
2.1 Pesakonna registreerimise avalduse ühes lisadega saab esitada elektrooniliselt EKL-online vahendusel või paberkandjal.
Pesakonna registreerimiseks esitatakse järgmised dokumendid:
• pesakonna registreerimise avaldus;
• isase koera omaniku nõusolek pesakonna registreerimiseks (v.a. juhul kui on esitatud pesakonna registreerimise avaldus, millel on isase koera omaniku nõusolek antud);
• EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett;
• emase koera registreerimistunnistuse koopia (v.a. EST registri koerad);
• isase koera registreerimistunnistuse koopia (v.a. EST registri koerad);
• paaritust tõendav dokument;
• kui isane koer ei ole osalenud näitustel, siis loomaarsti tõend munandite normaalse arengu kohta;
• renditud koerte puhul rendilepingu koopia;
• ühisomandis olevate koerte puhul antud pesakonna aretusõigust näitav leping;
• E-registris olevatel koertel kahel näitusel saadud kirjelduslehtede koopiad;
• tõestusmaterjal tõuraamatu määruse lisades sätestatud erinõuete tingimuste täitmise kohta.
Dokumentide loetelu koos täpsustustega dokumentide esitamise kohta on toodud EKL tõuraamatu määruse lisas 5.
Vajadusel võib büroo nõuda täiendavaid dokumente.

Uue määruse Punkt 5:
Endine sõnastus:
 6.2. Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012).“Tõugude puhul, kus teavitusnõue tuleneb kehtivatest aretuserinõuetest, paluda erinõuded taotlenud TÜ-lt tagasisidet, kas nad soovivad seda nõuet säilitada.
Uus sõnastus:
5.2 Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012). Enne paaritust tuleb sellest kirjalikult teavitada EKL bürood e-posti teel ekl@kennelliit.ee ning (selle olemasolul) tõuorganisatsiooni.
See tähendab, kui kasvataja planeerib pesakonda eritõuliste grifooni peab teavitama Kennelliitu ja tõuühingut.(Sinisega TÜ poolt lisatud selgitus)

Endine sõnastus:
6.1. Aretuses tohib kasutada üldjuhul ühetõulisi koeri, emaskoeri vanuses 18. elukuust kuni 9- aastaseks saamiseni. Isaskoeri võib aretuses kasutada alates 10. elukuust. Emaskoera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud vana.
Uus sõnastus:
5.3 Aretuses tohib kasutada emaskoeri alates 18 kuu vanusest kuni 9-aastaseks saamiseni. Isaskoeri võib aretuses kasutada alates 10 kuu vanusest. Emaskoera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud vana.
Antud punkti nõuded kehtivad ka juhul, kui kasutatavad koerad ei ole kantud Eesti Kennelliidu tõuregistrisse.
Aretuses kasutatavatele koertele esitatavate nõuete järgimise kohustus lasub kasvatajal.

Endine sõnastus:
6.3. Emast võib ühel innaajal paaritada mitme samatõulise isasega. Mitme isasega paaritamisekorral tuleb kasvatajal sellest teavitada EKL bürood kirjalikult enne paaritust. Pesakonna registreerimisel tuleb koos pesakonna registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase ja kutsikate põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile.
Uus sõnastus:
5.4 Emast võib ühel innaajal paaritada rohkem kui ühe samatõulise isasega. Antud juhul tuleb kasvatajal enne paaritust sellest teavitada kirjalikult EKL bürood e-posti aadressil ekl@kennelliit.ee. Pesakonna registreerimisel tuleb koos pesakonna registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase identifitseerimise ja kutsikate põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile. Juhul, kui ei kasutata teist isast, tuleb kutsikate põlvnemine tõestada.

Endine sõnastus:
6.4. Sama vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada kuni kolm korda.
Uus sõnastus:
5.5 Samade vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada kuni kaks korda. Kui kasvataja kasutab aretuses samade vanemate kombinatsiooni rohkem kui kaks korda, siis käsitletakse olukorda tõuraamatu määruse rikkumisena.

Uue määruse Punkt 6:
Endine sõnastus:
• teiskordse rikkumise korral sama koeraga kantakse pesakond tõuraamaturegistrisse vastavalt EKL Juhatuse poolt kinnitatud EKL teenuste hinnakirjale ja nimetatud koer saab kaheaastase aretuskeelu;
Uus sõnastus:
6.1.1 esmakordse ja teistkordse rikkumise korral kantakse pesakond tõuraamaturegistrisse vastavalt EKL Juhatuse poolt kinnitatud EKL teenuste hinnakirjale;

Uued punktid:
6.1.4 kui rikkumine toimub korduvalt sama koeraga (olenemata koera omanikust) saab nimetatud koer kaheaastase aretuskeelu;

6.2 EKL tõuraamatumääruse rikkumised kustuvad pärast nende kehtivusaja lõppu, kuid mitte hiljem kui viis aastat pärast nende kehtima hakkamist, v.a. juhul, kui nende põhjal on kasvatajale ja/või koerale määratud eluaegne tegevus- või aretuskeeld. Kustunud rikkumisi ei arvestata EKL tõuraamatu määruse alusel karistuste määramisel.

6.3 Toiming, mis vastab mitmele eri tõuraamatu määruse või selle lisade rikkumisele, kantakse registrisse ühe tõuraamatu määruse rikkumisena, kuid rahaline karistus määratakse kalleima rikkumise järgi. (Näide: kui ühe pesakonna registreerimise raames on kolm eri rikkumist, siis registrisse kirja läheb see ühe rikkumisena, kuid tasu võetakse kolmanda rikkumise järgi.)

6.5 Kõik tõuraamatu määruse rikkumised kantakse tõuraamaturegistrisse kasvataja isikukaardile ja pesakonna vanema(te)ga seotud rikkumise korral lisaks ka pesakonna vanema(te) registrikaardile. Kandesse lisatakse tõuraamatu rikkumise aluseks olevad punktid.

9.3 Registreerimisest keeldumise otsus lisatakse kasvataja ja pesakonna vanemate registrikaardile.